walne zebranie luty

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO     

    IV ODDZIAŁU Z.P.S W INOWROCŁAWIU ODBYTEGO DNIA 17.02.02019 r.

Zebranie otworzył i gości powitał  Prezes IV Oddz.  ZPS .kol. Radek Barawąs.

Na 56 członków obecnych było 29 osób, jednogłośnie więc przegłosowano ważność zebrania.

Na przewodniczącego zebrania wybrano jednogłośnie T. Biegałę, na protokolanta zebrania kol. Piotra Kempskiego.  Uczczono minutą ciszy dwóch zmarłych kolegów naszego IV Oddziału Z.P.S..

Następnie przyjęto jednogłośnie Plan Zebrania. Głos zabrał gość honorowy  – Prezes Zarządu Głównego Z.P.S. Gen. dyw. ( w st. spoczynku ) Jan Kempara.

Powołano Komisję wniosków i uchwał w składzie : -Paweł Goch, Maciej Sopoliński.

Następnie sprawozdanie z działalności IV Oddz. Z.P.S. za minioną kadencję przedstawił Prezes kol. Radek Barawąs  ( sprawozdanie w załączeniu ).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Tadeusz Mróz przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za miniony okres ( sprawozdanie w załączeniu ).

Kol. Tomasz Biegała przedstawił sprawozdanie z działalności 3 kół terenowych ( Inowrocławia, Janikowa i Bydgoszczy ).   W ramach dyskusji głos zabrali kol. Andrzej Kowalski i kol. Tadeusz Mróz.

Wybrano Komisję  Skrutacyjną  w składzie : Konrad Gapiński i Bogdan  Małyszko i przeprowadzono głosowania:

  1. Udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi IV Oddz. Z.P.S. ( 28 głosów za, 1 wstrzymujący się ).
  2. Przyjęto jednogłośnie sprawozdanie ustępującego Prezesa IV Oddz. Z.P.S.
  3. Składki członkowskie podwyższono z kwoty 40,00zł na kwotę 60,00zł rocznie , uczniowie szkół średnich   będą płacili 30zł tj. 50% składki 20zł nowo przyjęci członkowie- uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Przystąpiono do wyborów nowego zarządu, propozycja czy ustępujący prezes będzie kandydował na prezesa następnej kadencji, po deklaracji że tak, i zapytaniu czy są inne kandydatury, nie zgłoszono żadnej na prezesa wybrano przy jednym głosie wstrzymujący, za było 28 członków.

Prezesem Zarządu IV Oddz. Z.P.S. został ponownie wybrany kol. Radek Barawąs .

Nowo wybrany prezes Oddz. zaproponował skład zarządu: Wojciech Kozłowski, Maciej Sopoliński, Ryszard Grajner, Tomasz Biegała i Paulina Buczkowska, wybrane osoby przegłosowano jednogłośnie , bez głosów przeciw i wstrzymujących. Również komisje rewizyjną wybrano jednogłośnie w starym składzie przewd. Tadeusz Mróz, i czł. Andrzej Kowalski i Krzysztof Kopiński.

Poddano do dyskusji Regulamin Odznak ZPS na wieńcu Złotym, Srebrnym, Brązowym.

Walne Zebranie Przegłosowało przyjęcie Regulaminu nadawania Odznak i wniosek do ZG ZPS o zastrzeżeniu wzoru odznaki    za było 29 członków bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przegłosowano wniosek o nadanie nowo uchwalonych Odznak na Wieńcu zgodnie z regulaminem.

  1. Odznakę na Złotym Wieńcu: Konradowi Gapińskiemu, Januszowi Górnemu, Tomaszowi Biegała i Janowi Kemparze.
  2. Odznakę na Srebrnym Wieńcu: Radosławowi Barawąs, Romanowi Jasińskiemu, Wiesławowi Iwańskiemu i Prezesom wszystkich Oddz. ZPS.
  3. Odznakę na Wieńcu Brązowym: Jerzemu Kozłowskiemu, Wojciechowi Kozłowskiemu, Ryszardowi Koczorowskiemu, Mieczysławowi Cybulskiemu, Ryszardowi Greinertowi, Tadeuszowi Mróz, Andrzejowi Kowalskiemu i Krzysztofowi Kopińskiemu.

Poproszono prezesa Z.G. Z.P.S. gen Jana Kempare o wręczenie  legitymacje  przyjętym członkom IV Oddz. ZPS Następnie wręczono   Odznaki na Wieńcu obecnym na zebraniu wyróżnionym członkom.

Kol. Jerzy Kozłowski poddał pod dyskusję spopularyzowanie corocznych Zawodów Spadochronowych Z.P.S. poprzez ich organizowanie w Inowrocławiu i Żninie – co przegłosowano jednogłośnie.

Wybrano kandydatury delegatów na zjazd ZPS w czerwcu: Tomasza Biegała, przy dwu delegatach Jerzego Kozłowskiego.

Zebranie upoważnia do wyboru kandydata Zarząd Oddziału po otrzymaniu wytycznych z ZG ZPS W-wie

Przewodniczącym Kapituły Nadawania Odznaki ZPS na Złotym Wiecu został honorowy prezes IV Oddz. ZPS  kol. Konrad Gapiński.

Przyjęto jednogłośnie plan zamierzeń na 2019r. IV Oddz. ZPS:

  1. Zawody strzeleckie w Kobylnikach 12 maja godz.  900
  2. Zawody spadochronowe 29.08-1.09
  3. Wyjazd do Gniewkowa  17 września .
  4. Grudzień-styczeń spotkanie noworoczne.

Kol. Tomasz Biegała odniósł się do kwestii roznoszenia zniczy w dniu 1 listopada , na groby zmarłych kolegów, podziękował za działanie w tym zakresie kol. Piotrowi Kempskiemu wraz z małżonką.

Na zakończenie zebrania głos zabrał Nowo Wybrany Prezes kol. Radek Barawąs i zaprosił na część nieoficjalną zebrania które zakończyło się o godzinie 13-tej .

Protokolant zebrania – członek IV Oddz.  ZPS                                                   Piotr Kempski

Przewodniczący zebrania                                                                                     Tomasz Biegała

MISTRZOSTWA POPS w CELNOŚCI 5-7.10.2018

MON wyraził zgodę na przełożenie zawodów na 5-7.10.2018 r.

plan skoków;

1- piątek 5.10. skoki treningowe z MI-2 od godz-12°°

2-sobota 6.10. zawody od godz 10°° do niedzieli 7.10 godz 12°° 

3- wpisowe 250zł – wyżywienie i noclegi 5.10 do7.10. 2018r oraz skoki treningowe w dniu 5.10.2018r

     wpłata do 3.10. ofertę zakwaterowania i wyżywienia podobną do tej z Mistrzostw ZPS 2017

                       – wpłata w kasie 5.10.2018  wynosi 300zl. 

4-   100zł- udział w zawodach od 06.10. 2018 r. godz 900  bez noclegów, wyżywienia i sk. trenig.

5-  Wpłata wpisowego do 3.10.2018- logistyka

              IV Oddz. ZPS w Inowrocławiu nr konta: 2781 4900 0000 2306 0920 0000 01   

                Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu ul. Solankowa 11 88-100 Inowrocław 

6- prosimy zgłoszenia na e-mail:  zpsino@interia.pl

7- wrazie braku warunków do skoków jest możliwość przełożenia na 12-14.10.2018

      wszyscy dostaną E-maile z info

organizator IV Oddz. ZPS Inowrocław